Финансов анализ за успешен мениджмънт

Финансов анализ за успешен мениджмънт


Ако търсите начин за подобряване на финансовото състояние и резултатите от дейността на вашата фирма и искате да знаете как се отразяват вашите решения, върху резултатите на фирмата, това може да бъде постигнато чрез задълбочен финансов анализ, който е в основата на вземането на успешни управленски решения и класифицирането на една фирма като „успешна“.

Обучението, ще изгради във вас знания и умения за разчитане на финансови отчети на вашата или друга фирма. Ще се запознаете с основни финансови показатели като EBIT, EBITDA, ROA, ROE, CR, QR, CLR, ще вникнете в тяхното икономическо значение и ще развиете умения за оценка на нивото и динамиката на тези показатели. Ще се научите да правите изводи за доходност, финансова устойчивост, ликвидност и платежоспособност.

По време на обучението се използват много практически примери от реални финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци), което ще позволи изграждането на така важните умения за анализ и трактовка на основните финансови показатели. Обсъждат се сложни и специфични за различните отрасли аспекти, на анализа на финансовото им състояние.

Обучението е подходящо за управители, финансови мениджъри, ръководители на предприятия и отдели, финансови аналитици, счетоводители, икономисти и специалисти от звена за вътрешен контрол.

Кредити от обучението:

Кредитите към курса са индикатор за уменията, които придобивате и се добавят към цялостния ви портфейл с кредити. При достигане на определен брой кредити, получавате разпознаваем в индустрията сертификат за майсторски умения в определената област. За да проверите колко кредита имате, както и да научите повече за тях, посетете тази страница.
15 кредита

Бизнес администрация

5 кредита

Бизнес развитие

5 кредита

Предприемачество


Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 1 учебни часа
Понятието „успешна фирма“. Финансовият анализ като основа за вземането на успешни управленски решения. Финансовите отчети като система.
Продължителност: 2 учебни часа
Инвестиции и източници на тяхното финансиране. Отраслови особености в структурата на баланса. Влияние на структурата на инвестициите върху ефективността на фирмата. Влияние на структурата на източниците на финансиране върху финансовата устойчивост на фирмата.
Продължителност: 1 учебни часа
Приходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното икономическо значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба). Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите. Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA).
Продължителност: 2 учебни часа
Вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между оперативен, инвестиционен и финансов нетен паричен поток.
Продължителност: 3 учебни часа
Основни направления на финансовия анализ в полза на управлението. Анализ и оценка на имуществения потенциал и финансовото състояние на фирмата. Анализ и оценка на ликвидността. Анализ и оценка на финансовата устойчивост (финансови рискове). Анализ и оценка на платежоспособността. Анализ и оценка на деловата активност на фирмата. Как да запазим фирмата печеливша по време на криза? Ранна диагностика за финансови затруднения.

Цена на обучението

Отдалечено присъствие / Дистанционна форма

Таксата може да бъде заплатена в брой в офиса на Нет Ит или по банков път.

115 лв. с ДДС за целия курс


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

95 лв. с ДДС


* Всички обучения могат да бъдат закупени на изплащане чрез финансиране от TBI Bank

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: